2019. március 19., kedd

Segédanyag tz-hez, kisdolgozathoz felkészülésre

A SZÓFAJOK

A szófaj: A szavakat jelentésük, toldalékolhatóságuk és a mondatban betöltött szerepük alapján különböző csoportokba sorolhatjuk. Ezeket a csoportokat szófajoknak nevezzük. Ilyen csoport pl. a körülöttünk lévő dolgokat megnevező főnév, a tulajdonságokat jelölő melléknév, stb.

Az ige
Az ige olyan cselekvést, történést, létezést jelentő szó, amely kifejezi a cselekvés módját és idejét, a cselekvő számát és személyét, és utalhat a tárgyra is.
Cselekvést jelentő az ige, ha a cselekvés függ a cselekvő akaratától. Pl. fut, szalad.
A történés nem függ a cselekvő akaratától. Pl. esik, őszül.
A létezést kifejező igék a cselekvő létét vagy nemlétét fejezik ki. Pl. volt, van, lesz (voltam, vagytok, lesznek).

Az igemódok és az igeidők kapcsolata:A főnév
A főnév megnevező szófaj. Élőlények, tárgyak, gondolati dolgok nevét jelöli.
Két fajtája a köznév és a tulajdonnév. A tulajdonneveket a köznevektől írásunkban nagy kezdőbetűvel különböztetjük meg.

A köznév fajtái és helyesírásuk
A köznév fajtái:
 egyedi név: Hasonló élőlények, tárgyak, gondolati dolgok közös neve. Pl. könyv, szeretet
 anyagnév: arany, szén, cukor
 gyűjtőnév: Hasonló dolgok, személyek egész csoportját nevezi meg. Pl. ménes, emberiség
 cselekvést jelentő köznevek: írás, tanulás, vívás

A tulajdonnév fajtái és helyesírásuk

 Személynév
 Állatnév
 Földrajzi név
 Csillagnév
 Intézménynév
 Márkanév
 Cím
 Díjak, kitüntetések
 Tárgynév

A régies családnevek -val, -vel ragos alakjában a -v a kiejtett hanghoz hasonul.
Kossuth Kossuthtal Madách Madáchcsal
A hosszú mássalhangzóra végződő családneveket kötőjellel írjuk, hogy kitűnjön az eredeti szóalak. Kiss Kiss-sel
Az uralkodóházat jelentő ház, család, dinasztia szót kötőjellel kapcsoljuk a családnévhez. Árpád-ház, Hunyadi-család, Habsburg-dinasztia

A földrajzi nevek helyesírása
Egybeírjuk a földrészek, országok, települések nevét. Ázsia, Franciaország, Balassagyarmat
Külön kell írni:
 az államneveket: Magyar Köztársaság, Római Birodalom, Erdélyi Fejedelemség
 az út, utca, tér, köz, megye, híd szót a nevétől: Petőfi út, Fő utca, Jókai tér, Őz köz, Szabolcs megye, Árpád híd
 azoknak a hegyeknek, hegységeknek, tavaknak, folyóknak, szigeteknek a nevét, melyeket köznév nélkül is használunk: Mátra hegység, Balaton tó, Tisza folyó, Krím félsziget
Kötőjellel kell írni:
 a földrész, ország, város, tájegység, megye egy részét jelölő összetétel tagjai közé: Dél-Amerika, Kelet-Németország, Észak-Pest
 a több részből álló megyenevek elemei közé: Borsod-Abaúj-Zemplén megye
 a hegy, hegység, óceán, tenger, tó, sziget, völgy és a földrajzi név közé, ha azt önállóan nem használjuk: Gellért-hegy, Atlanti-óceán, Földközi -tenger, Csepel-sziget, Szalajka-völgy DE! Lánchíd, Hűvösvölgy, Farkasrét, Margitsziget - ha városrész értelemben használjuk.

A melléknév
A melléknév élőlények, tárgyak, dolgok minőségét, tulajdonságát, ismertetőjegyét fejezi ki.
Pl. szép, alföldi, elegáns, kedves szép, szebb, legszebb, legeslegszebb
jó, jobb, legjobb, legislegjobb
Csak azokat a mellékneveket lehet fokozni, amelyek tulajdonságok összehasonlíthatóságát fejezik ki. Pl. okos, fiatal, régi stb.
Az alapfoknak nincs jele: 0
A középfok jele: -bb.
A felsőfok jele: leg...+ -bb
A túlzófok jele: legesleg...+ -bb

A számnév
A számnév élőlények, tárgyak, dolgok számát, mennyiségét, a sorban elfoglalt helyét jelölő szófaj. Kérdőszavai: hány?, mennyi?, hányadik?, hányad?

A keltezés helyesírása:
2016. február 1.
2016. febr. 1.
2016. 02. 01.
2016. II. 1.
2016. február 1-jén
2016. február 1-től
2016. február 1-jei
2016 februárjában

A névmás
A főnevet, melléknevet, számnevet helyettesítő szavakat névmásoknak nevezzük. A névmásoknak önmagukban nincs határozott jelentésük, csak a szövegkörnyezetből derül ki, mire vonatkoznak.

A névmások fajtái

Az igenevek

Az igeneveket igékből képezzük különböző képzők segítségével.
Három fajtájuk van:

A főnévi igenév
A főnévi igeneveket igékből képezzük. Képzője:-ni, pl.: olvasni, élni, mozogni, játszani.

A melléknévi igenév
A melléknévi igeneveket igékből képezzük, képzők segítségével. A mondatban a melléknév szerepét töltik be.
A melléknévi igenévnek három fajtája van:
 befejezett melléknévi igenév: -t, -tt
 folyamatos melléknévi igenév: -ó, -ő
 beálló melléknévi igenév: -andó, -endő
Az igeneveket mindig szókapcsolatban kell vizsgálnunk, mert a befejezett melléknévi igenév alakilag megegyezik a múlt idővel (sült a hús - sült hús), a folyamatos m. i. alakja pedig főnévvel egyezhet meg ( Duna folyó - folyó víz).

A határozói igenév
A van és a nincs kivételével minden igéből képezhető határozói igenév a -va, -ve, -ván, -vén képzők segítségével.
Pl. olvasva, írva, kérvén, várván
A határozói igenév tovább nem toldalékolható.
Ne alkossunk határozói igenévből és cselekvést jelentő igékből álló szószerkezetet: a macska fel van mászva a fára, le van ülve, el van utazva stb.

A határozószók
A határozószók a cselekvés, történés, létezés valamilyen körülményét fejezik ki: idejét, helyét, módját, állapotát stb.
 Helyet jelöl: kint, bent, alul, felül, messze, otthon, távol, közel, hol, merre, itt, ott, valahol, sehol stb.
 Időt jelöl: azonnal, holnap, jövőre, korán; akkor, amikor, néha, valamikor stb.
 Elvontabb körülményt: egyedül, mezítláb, szaporán; így, úgy, bárhogyan, mindenképpen stb.

Segédanyagok tz-hez, kisdolgozathoz


2018. szeptember 30., vasárnap

TZ szókészlete


Az ismétlő témazáró dolgozat szűkített szókészlete:

Ezeket a szavakat kell majd hangtanilag elemezni (hangok fajtái, törvényszerűségek):
háztetőről, érettségivel, őshazában, bájos, fojtogat

Ezeket a szavakat kell majd szóelemekre bontani:
                számítógépeztem, asztalosok, vadászatokat, tűzoltószertárban, balatoni

Ezeket a szavakat kell majd helyesírási alapelvek szerint besorolni:
                kibontja, pilisvörösvári, bőséggel, merészség, őseinket

2018. szeptember 23., vasárnap

TZ - szókészlet


Az ismétlő témazáró dolgozat szókészlete:

háztetőről, számítógépeztem, számításokat, érettségivel, balatoni, megoldott, vadászatokat, kibontja, emberszabású, bájos, asztalosok, tűzoltószertárban, pilisvörösvári, fojtogat, bőséggel, őseinket, őshazában, magyarság, szabadnapos, merészség.

Ezeket a szavakat kell majd
1. hangtanilag elemezni (hangok fajtái, törvényszerűségek);
2. szóelemekre bontani;
3. helyesírási alapelv szerint besorolni.

Továbbra is várom a 10-10 tz-kérdést a hangok és betűk, illetve a szóelemek témakörből. (2 kérdés a helyesírási alapelvekre vonatkozzon!)

2018. szeptember 19., szerda

Meseíró verseny

Az elkezdett mesét kell befejezni.
Ne legyen több 1 gépelt oldalnál.
Szeptember 26-ig, szerdáig kell beadni.
Oklevél jár érte március 15-én.


A lusta sárkány

Egyszer volt, hol nem volt, az Óperenciás tengeren is túl, élt egy öreg király. Nagy volt a bánata, mert birodalma határán tanyázott egy hatalmas, ámde lusta sárkány, aki elvárta, hogy az ország népe ellássa étellel, itallal. Nem bántott soha senkit, az emberek mégis rettegtek tőle, s teljesítették minden kívánságát. Egész nap csak heverészett a barlangja előtt, ahelyett, hogy segített volna a földeken, a vízhúzásban, az építkezéseken. Hiába próbálkozott az öreg király szép szóval, ígéretekkel, a sárkány nem volt hajlandó megmozdulni.
Bedühödött erre a király, s mivel fia nem született, kihirdette ország-világ előtt, hogy annak adja egyetlen leánya kezét, és hozzá fele királyságát, aki munkára bírja a sárkányt.
Meghallotta ezt...

2018. szeptember 18., kedd

Hangalak és jelentés

Hangalak (H): az a hangsor, amit kiejtünk vagy hallunk.
Jelentés (J): amire gondolunk.
Hangalak és jelentés legtöbbször véletlenszerűen kapcsolódott egymáshoz. Ez alól kivételek a hangutánzó és hangfestő szavak.


Segédanyag tz-hez, kisdolgozathoz felkészülésre

A SZÓFAJOK A szófaj: A szavakat jelentésük, toldalékolhatóságuk és a mondatban betöltött szerepük alapján különböző csoportokba sorolhatj...